Corporates wereldwijd zien CHRO als spil in groeistrategie – tot 11 procent meer rendement

Volgens onderzoek onder corporates door Accenture zouden CHRO's de leiding moeten krijgen over het optimaal inzetten van mensen, data en technologie.

De CHRO is de belangrijkste verbinder op het C-level om de productiviteit in een bedrijf substantieel te vergroten. Door het volledig inzetten van data en technologie is een groei van vier procent mogelijk. Wordt ook het menselijk kapitaal meegenomen in deze digitalisering, dan neemt het groeipotentieel toe met elf procent.

Sleutelrol voor de CHRO

Dit blijkt uit wereldwijd onderzoek van Accenture onder ruim elfhonderd CEO’s en CHRO’s. In het rapport ‘The CHRO as a growth executive’ dicht Accenture de CHRO een sleutelrol toe voor het inzetten van data, technologie en mensen. Negen van de tien CEO’s die Accenture sprak gaf aan dat de CHRO in de lead is om deze transformatie te leiden naar de digitale organisatie met de juiste inzet van mensen.

Accenture heeft het over ‘High-Res’ CHRO’s die voortdurend nieuwe oplossingen ontdekken om waarde op te sporen en in te zetten in elke hoek van het bedrijf. Dit door gebruik te maken van een onbegrensde toegang tot data, gefaciliteerd door cloudoplossingen. Die helpen leidinggevenden om richting te geven aan veranderingen binnen en buiten de organisatie, zo staat te lezen in het onderzoeksrapport van Accenture.

De CEO is struikelblok voor de omslag

Of deze omslag lukt, is volgens Accenture afhankelijk van het beheersen van nieuwe vaardigheden in een bedrijf en het opnieuw definiëren van rollen en verbindingen die vorm krijgen in de C-suite. De CHRO moet hier de regisseur zijn die andere leiders op het C-level leidt bij het verbinden van data, technologie en het inzetten van mensen.

Maar de onderzoekers merken ook op dat het er nog niet van komt om deze omslag te maken. Slechts vijf procent van de wereldwijd opererende bedrijven zet werkelijk door. Ondernemingen die dat wel doen, zitten in het topkwartiel van de bedrijfstakken waarin ze actief zijn.

Een struikelblok is de CEO, die volgens het onderzoek niet de voorwaarden schept voor de CHRO om de digitale transformatie te leiden. Ruim de helft van de CEO’s (55%) faalt in het scheppen van de juiste voorwaarden.

High Res CHRO nodig

Het tweede breekpunt bij de digitalisering en de inzet van mensen, is de CHRO zelf. Minder dan een derde van de CHRO’s (29%) is in staat om de leidersrol op te pakken. De rest voldoet niet aan het profiel van een High Res CHRO of beschikt niet over de voorwaarden om als zodanig op te treden.

Accenture benoemt twee kenmerken van de High Res CHRO. De eerste is de vaardigheid om te leiden. High-Res CHRO’s blinken uit in zes kritieke vaardigheden: systeemdenken, financieel inzicht, leiderschap, technologie en data, strategische talentontwikkeling en zakelijk inzicht.

Leidersvaardigheden en vermogen tot verbinden

Het tweede cruciale kenmerk van de High Res CHRO is het vermogen om verbinding tot stand te brengen binnen de C-suite. In vergelijking met andere CHRO’s hebben ze vier keer zoveel kans om sterke relaties van wederzijdse invloed te hebben binnen de gehele C-suite, te beginnen met de CEO en in het bijzonder met de CFO, de CTO en de COO.

High Res CHRO’s bouwen ook externe netwerken op tussen organisaties en sectoren om bredere veranderingen buiten hun eigen bedrijf te beïnvloeden. Deze samenwerkingen maken dat innovatie de gelegenheid krijgt om tot concurrentievoordeel te leiden.

Belangrijke omstandigheden als mede succesfactor

Maar er is volgens Accenture meer nodig dan alleen bekwaamheden van de High Res CHRO. Ook de omstandigheden bepalen het succes van de High Res CHRO. Er zijn twee belangrijke omstandigheden die als succesfactoren gelden:

1. Prioriteit geven aan mensen
Talent is een belangrijke kracht voor verandering en competitieve differentiatie. Alle C-suite leiders (niet alleen de CHRO) moeten zich afvragen of mensen beter af als ze in dit bedrijf werken. Als het antwoord negatief is, moeten ze zich persoonlijk committeren aan het verbeteren van de aantrekkingskracht van het bedrijf, aldus Accenture.

2. Onbegrensde samenwerking tussen disciplines
Continue vernieuwing maakt alleen kans als leiders uit hun silo’s breken. CEO’s moeten CHRO’s positioneren als centrale regisseurs in de beslissingen die van invloed zijn op winst en verlies en die rendabele groei op de lange termijn vormgeven. Betrek ze bij gebieden die buitten de traditionele HR-bevoegdheden vallen, zoals het toewijzen van kapitaal en productinnovatie.