De wet Huis voor Klokkenluiders komt eraan

Naar verwachting zal op 1 juli 2016 de wet Huis voor Klokkenluiders in werking treden. Alle werkgevers bij wie ten minste 50 personen werkzaam zijn, zullen dan wettelijk verplicht worden een interne meldregeling te hebben.

De wet voorziet ook in een Huis voor Klokkenluiders, dat werknemers met een vermoeden van een misstand met een maatschappelijk belang zal kunnen adviseren. Ook zal het Huis onderzoek kunnen doen naar de vermoede misstand én naar de wijze waarop de werkgever zich tegenover de melder heeft gedragen.
Het Adviespunt Klokkenluiders adviseert werkgevers niet te wachten tot 1 juli 2016, maar tijdig een (aangepaste) interne meldregeling vast te stellen. De Ondernemingsraad heeft instemmingsrecht op de interne meldregeling. Het is daarom verstandig om de OR hier in een vroeg stadium bij te betrekken.
Het Adviespunt Klokkenluiders geeft vertrouwelijk, onafhankelijk en gratis advies over het melden van een vermoeden van een misstand met een maatschappelijk belang. Deze taak zal overgaan naar het Huis voor Klokkenluiders. Sinds de oprichting op 1 oktober 2012 is ervaring opgedaan met het geven van advies en ondersteuning aan melders en voorlichting aan werkgevers.
Om werkgevers in de private en de semipublieke sector zo goed mogelijk te faciliteren heeft het Adviespunt een informatiepakket samengesteld dat bestaat uit een informatiebrief en een (model)regeling met bijbehorende toelichting.