Verruiming regels eigen bijdrage werkgever noodzakelijke voorziening

De Belastingdienst staat een eigen bijdrage toe bij de noodzakelijke voorzieningen waarbij de gerichte vrijstelling van toepassing blijft. Dat meldt werkgeversvereniging AWVN.

Onder de werkkostenregeling zijn gericht vrijgesteld: voor de dienstbetrekking noodzakelijke voorzieningen, zoals gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur. Ook internetgebruik, voorzover dit nodig is voor het werk, valt onder de noodzakelijke voorzieningen. Deze voorzieningen komen dus niet ten laste van de vrije ruimte van de werkkostenregeling. De werkgever kan deze zaken vergoeden, verstrekken en ter beschikking stellen. 

Een noodzakelijke voorziening is een voorziening die in redelijkheid noodzakelijk is voor een behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking. Noodzakelijke voorzieningen kunnen geen onderdeel zijn van een cafetariaregeling.

De Belastingdienst stond een eigen bijdrage van de werknemer toe, voor zover die zag op een luxere of duurdere uitvoering van de noodzakelijke voorziening. Ook vond de Belastingdienst dat een eigen bijdrage van de deeltijdmedewerker, als de werkgever de vergoeding relateerde aan de omvang van het dienstverband, zich niet goed verhield tot het noodzakelijkheidscriterium. In dat geval is de gerichte vrijstelling niet van toepassing en komt de waarde van de voorziening ten laste van de vrije ruimte.

Sinds kort staat de Belastingdienst een eigen bijdrage bij de noodzakelijke voorzieningen toe, zonder dat dit leidt tot het niet meer van toepassing zijn van de gerichte vrijstelling. Dat betekent dat een pro rata vergoeding bij de deeltijdmedewerker mogelijk is zonder fiscale gevolgen. Het gaat echter verder dan dat. De werkgever kan ook, zonder nadelige fiscale gevolgen, de kosten van noodzakelijke voorzieningen vergoeden naar rato van het aantal dagen dat de medewerker thuiswerkt. Als de voltijd werknemer 2 dagen thuiswerkt en de werkgever besluit 2/7 van het internetabonnement te vergoeden, dan is de vergoeding vrijgesteld.

Een eigen bijdrage voor de meerkosten die het noodzakelijke niveau te boven gaan blijft mogelijk. Deze eigen bijdrage kan ook onderdeel zijn van een cafetariaregeling.