Hoofdpunten uit de Miljoenennota 2021

NOW-regeling gaat door; Verwachte werkloosheid: 4,3 procent dit jaar, en 5,9 procent in 2021; Pensioenakkoord wordt uitgevoerd; 2 jaar lang Baangerelateerde Investeringskorting.

Het begrotingstekort komt in 2020 naar verwachting uit op 7,2 procent en blijft volgend jaar met 5,5 procent ook nog aanzienlijk. Ook de schuld loopt weer op. Het kabinet wil met drie hoofdingrepen de pijn en onzekerheid van de coronacrisis verzachten:

1. NOW gaat door

Het kabinet gaat weer veel geld uittrekken om banen te behouden en inkomens te ondersteunen, werkgevers te helpen zich aan te passen en langdurige economische schade te beperken. Zoals al eerder bekend werd, gaat de coronasteun door tot 1 juli 2021, versterkt met extra maatregelen voor onder andere werkzoekenden.

2. Afspraken blijven 

Het kabinet houdt vast aan afspraken uit het regeerakkoord en uit eerdere jaren, zoals extra investeringen in onderwijs, veiligheid en duurzaamheid. Zo gaat er jaarlijks meer geld naar onderwijs en veiligheid, zijn er maatregelen genomen om de uitstoot van CO2 en stikstof omlaag te brengen, en wordt de gaswinning in Groningen fors versneld afgebouwd, de belastingen op werk verlaagd en het pensioenakkoord uitgevoerd.

3. Steun op lange termijn

Het kabinet neemt maatregelen om Nederland voor de lange termijn minder kwetsbaar te maken voor economische klappen.Dit gebeurt via het al eerder aangekondigde Nationaal Groeifonds, het verlagen van de zelfstandigenaftrek en het uitwerken van het nieuwe pensioenstelsel.

Kerncijfers economie

 • Verwachte economische groei: in 2020 -5 procent, in 2021 weer positief, 3,5%.
 • Verwachte koopkrachtontwikkeling: in 2020 nog goed met 2,2 procent, maar in 2021 flink lager, 0,9 procent.
 • Verwachte werkloosheid: blijft groeien, met 4,3 procent dit jaar en 5,9 procent in 2021.
 • Verwachte EMU-schuld: loopt ook op, van 59,1 dit jaar, tot volgend jaar 61,1 procent.
 • Verwacht EMU-saldo: neemt af, van -7,2 procent in 2020, naar -5,5 procent in 2021.

Belastingwijzigingen
Het Kabinet heeft de volgende belastingwijzigingen bekend gemaakt:

 • Het lage Vpb tarief gaat in 2021 naar 15 procent, het hoge tarief blijft op 25 procent. De opbrengst van de bevriezing van het hoge Vpb-tarief wordt onder meer gebruikt voor lastenverlichting bij het MKB.
 • Er volgen Vpb-maatregelen in lijn met de Commissie Ter Haar om de belastingheffing voor multinationals eerlijker te maken en bij te dragen aan een gezondere financieringsverhouding door de aftrek van vreemd vermogen te beperken en eigen vermogen te stimuleren.
 • Voor twee 2 jaar wordt een Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) ingevoerd. De loonheffing van ondernemers die investeren gaat omlaag.
 • In lijn met de aanbevelingen van de Commissie Borstlap zal het kabinet de zelfstandigenaftrek sneller afbouwen. Om zelfstandigen op korte termijn tegemoet te komen zijn compenserende maatregelen opgenomen, zoals een verhoging van de arbeidskorting en verlaging van het tarief eerste schijf naar 37,1 procent in 2021.

Maatregelen burger

Verder zijn er nog een drietal maatregelen voor de de burger zelf:

 • starters krijgen vrijstelling van de overdrachtsbelasting (maar het hoge tarief in de overdrachtsbelasting wordt verhoogd naar 8 procent voor onder meer beleggers).
 • de betaalbaarheid van huren wordt verbeterd door verlaging van de verhuurderheffing.
 • het heffingsvrije vermogen in box 3 wordt verhoogd naar 50.000 euro (100.000 euro voor partners), dit wordt voor een deel gefinancierd uit een verhoging van het box 3 tarief.

De Miljoenennota is hier als pdf te downloaden.