Laat loonbelastingsystematiek met rust

De loonbelastingsystematiek moet minder vaak worden gewijzigd. Deze wijzigingen zijn namelijk zeer belastend.

Zo luidt het advies dat het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) geeft na een uitgevoerde evaluatie van de gevolgen van de uniformering van het loonbegrip. In opdracht van het ministerie van Financiën werden de door het bedrijfsleven ervaren gevolgen van de uniformering van het loonbegrip voor de administratieve lasten onderzocht.

Nauwelijks administratieve lastenverlichting

Het doel van de uniformering van het loonbegrip was om de administratieve lasten voor werkgevers met € 380 miljoen euro per jaar te verminderen. Uit de evaluatie blijkt dat het uniform loonbegrip wel is gerealiseerd, dat de loonstrookjes ook wel iets eenvoudiger en overzichtelijker zijn geworden, en dat er (iets) minder gegevens in de loonaangifteset hoeven worden meegenomen. Tegelijkertijd geven ondernemers aan dat zij niet of nauwelijks iets hebben gemerkt van een administratieve lastenverlichting. Dit komt volgens het onderzoek doordat er ‘verstoringen’ zijn opgetreden ten opzichte van de verwachtingen die er in 2009 waren.

Lees ook: Werkgevers moeten flink hun best doen voor het lage-inkomensvoordeel 

ATR adviseert daarom om het uniform loonbegrip alleen nog maar te gebruiken voor de premieheffing voor sociale werknemersverzekeringen, voor pensioenen en voor de inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringenswet (ZVW).

Gegevensuitvraag verminderen

Verder adviseert ATR om de gegevensuitvraag te verminderen, het loonstrookje te uniformeren en de toelichting op het loonstrookje zó begrijpelijk te maken dat werknemers hun loonstrook zelf kunnen controleren.

Tot slot adviseert ATR om te onderzoeken of de loonbelastingsystematiek minder vaak kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden namelijk als zeer belastend ervaren.