NOW-loket geopend, regeling op 3 punten aangepast

Ruim kwart ontvangers NOW 1 vroeg nog geen afrekening aan
Vanaf 9.00 uur vandaag kan de NOW-steun via de UWV-website worden aangevraagd. Tevens zijn er op 3 april enkele aanpassingen doorgevoerd.

Vanaf maandagochtend 6 april kunnen werkgevers vanaf 9.00 uur een aanvraag indienen voor de NOW-steun. De aanvragen moeten worden ingediend door middel van een formulier op de website van het UWV. Voor het indienen van een geldige aanvraag volstaat het loonheffingennummer van de werkgever. Andere vormen van online autorisatie worden niet gevraagd.

NOW-regeling op 3 punten aangepast

Verder heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op vrijdag 3 april 2020 de Tweede Kamer meegedeeld dat er op drie punten technische aanpassingen aan de NOW-regeling nodig waren. Het betreft deze drie wijzigingen plus een aanvullende toelichting. 

  1. De berekening van de subsidie in combinatie met een verzoek om toestemming voor bedrijfseconomisch ontslag
  2. Uitbreiding van de vaststellingstermijn van 22 naar 52 weken
  3. Gebruik van een buitenlands rekeningnummer voor de aanvraag
  4. Wijze waarop NOW bij ontslagaanvragen wordt meegewogen 

 

1. De berekening van de hoogte van de subsidie in geval van een verzoek bij het UWV om toestemming voor bedrijfseconomisch ontslag is aangepast

Bij het aanvragen van een NOW-subsidie committeren werkgevers zich eraan geen verzoeken bij het UWV in te dienen om toestemming voor bedrijfseconomisch ontslag. Als ze dat toch doen, leidt dat tot een lager subsidiebedrag.

In de regeling was geregeld dat het loon van werknemers voor wie een ontslagaanvraag is ingediend, na verhoging met 50%, in mindering kwam op de loonsom van januari 2020 (en als daar geen loongegevens over beschikbaar zijn: november 2019). Dit had als onbedoeld effect dat de verhoging met 50%, afhankelijk van de hoogte van het omzetverlies, gedeeltelijk, geheel, of méér dan geheel teniet wordt gedaan.

Hierop is artikel 7 als volgt aangepast: het loon van de werknemers (inclusief de verhoging) voor wie een ontslagaanvraag wordt ingediend wordt niet meer op de loonsom in mindering gebracht, maar op de subsidie. De subsidie wordt in dat geval verlaagd met: D x 1,5 x 3 x 1,3 x 0,9. Daarbij staat D voor de loonsom in januari 2020 (of november 2019). Hierdoor komt de subsidie veel lager uit dan in de oorspronkelijke opzet.

2. Aanpassing vaststellingstermijn

Artikel 14, lid 4, van de NOW bepaalde dat – na een verzoek om vaststelling van de definitieve subsidie (dus na afloop van de meetperiode van drie maanden) – de definitieve subsidie binnen een termijn van 22 weken wordt vastgesteld. Deze termijn wordt verruimd naar 52 weken. Beoogd wordt nog steeds de vaststelling zoveel als mogelijk in de eerste 22 weken na de aanvraag te laten plaatsvinden. Maar in een aantal gevallen zullen aanvullende controlewerkzaamheden en een ruimere termijn voor vaststelling nodig zijn om het verzoek tot vaststelling te beoordelen. Het UWV heeft daar dan 52 weken de tijd voor.

3. Aanvulling aanvraag en gebruik van een buitenlands rekeningnummer

Dit betreft een aanvullende maatregel bij artikel 8, lid 8 NOW. Het is mogelijk dat het rekeningnummer van de werkgever dat gekoppeld is aan het loonheffingennummer, een buitenlands rekeningnummer is. Aangezien het om uitvoeringstechnische redenen voor het UWV niet mogelijk is een subsidieaanvraag te behandelen waarin een buitenlands bankrekeningnummer is opgegeven, wordt geregeld dat werkgevers met een buitenlands rekeningnummer binnen vier weken een Nederlands rekeningnummer kunnen doorgeven. De subsidie zal vervolgens worden betaald op dit Nederlandse rekeningnummer.

4. Meewegen NOW bij ontslagaanvragen (toelichting)

Ontslagen om bedrijfseconomische redenen worden wel ontmoedigd, zie onder 1, maar zijn niet verboden. Bij een ontslagaanvraag moet de werkgever volgens het reguliere toetsingskader aannemelijk maken dat het ontslag noodzakelijk is als gevolg van het wegens bedrijfseconomische omstandigheden treffen van maatregelen voor een doelmatige bedrijfsvoering, en dat er geen voor de hand liggende andere oplossingen zijn.

Voor ontslagaanvragen die zijn ingediend op of na 2 april 2020 (de datum van inwerkingtreding van de NOW) geldt dat de werkgever aannemelijk zal moeten maken dat de NOW-subsidie in zijn geval geen voor de hand liggende andere oplossing is. Dit zal door het UWV overigens slechts marginaal worden getoetst.