Stappenplan SER voor bevorderen diversiteit aan de top

Stappenplan SER voor bevorderen diversiteit aan de top
Grote bedrijven zijn sinds 1 januari verplicht om de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in de (sub-)top van de organisatie meer in evenwicht te brengen. De ondernemingsraad moet dit stimuleren. Een nieuw stappenplan van de Sociaal-Economische Raad (SER) is hierbij een handig hulpmiddel.

Op 1 januari 2022 is de Wet evenwichtiger verhouding tussen mannen en vrouwen in bestuur en raad van commissarissen in werking getreden. Deze nieuwe wet moet zorgen voor een betere balans tussen het aantal mannen en vrouwen in de top van de organisatie. Onder meer door de invoering van een ingroeiquotum voor de raad van commissarissen (RvC) en van streefcijfers voor het aantal mannen en vrouwen in het bestuur, de RvC en leidinggevende functies. Het is één van de taken van de OR om discriminatie tegen te gaan en een gelijke behandeling van mannen en vrouwen te bevorderen (artikel 28, lid 3 WOR). De OR heeft verschillende bevoegdheden om te zorgen voor meer diversiteit op de werkvloer.

Het stappenplan Aan de slag met diversiteit in de (sub)top van de SER is hierbij voor de OR een handig hulpmiddel.

Voor een betere balans tussen het aantal mannen en vrouwen in de (sub-)top moet de organisatie vier stappen zetten:

Stap 1 – Inventariseer de huidige man-vrouwverhouding

Om passende doelen in de vorm van een streefcijfer vast te stellen, adviseert de SER om eerst een inventarisatie te maken van de huidige man-vrouwverhouding in de (sub)top van het bedrijf. Deze inventarisatie moet onder meer betrekking hebben op het huidige aantal vrouwen en mannen in het bestuur, de raad van commissarissen en de subtop. Verder moet de inventarisatie zien op het aantal (her-)benoemingen en aftredingen van het afgelopen jaar en het aantal vrouwen en mannen dat afgelopen jaar is toegetreden dan wel teruggetreden uit het bestuur, de raad van commissarissen en de subtop van het bedrijf . Bedrijven mogen overigens zelf bepalen wat zij kwalificeren als ‘subtop’. Bij twijfel over een juiste kwalificatie, is een nadere toelichting beschikbaar op de website van de SER (zie link).

Stap 2 – Stel streefcijfers vast

Nadat voornoemde inventarisatie heeft plaatsgevonden, kunnen passende en ambitieuze streefcijfers worden vastgesteld. Ieder streefcijfer moet als een minimumpercentage worden geformuleerd dat geldt voor vrouwen en mannen. Zo betekent een streefcijfer van 33% voor het bestuur dat een bedrijf ernaar streeft dat het bestuur voor ten minste 33% uit vrouwen en voor ten minste 33% uit mannen bestaat. Er moeten afzonderlijke streefcijfers worden vastgesteld voor het bestuur, de raad van commissarissen en de subtop. Naast het streefcijfer moet ook een streefjaar worden vastgesteld waarmee een bedrijf aangeeft op welke termijn zij het streefcijfer beoogt te realiseren.

Stap 3 – Maak een plan van aanpak

Vervolgens moet met een plan van aanpak worden vastgelegd hoe het bedrijf de vastgestelde streefcijfers wil realiseren. Het plan van aanpak vormt met andere woorden de route van de huidige stand van zaken (stap 1) naar de gewenste doelen (stap 2). In het plan van aanpak kan bij verschillende onderwerpen en organisatieniveaus worden aangegeven met welke activiteiten het bedrijf aan de slag gaat om de gestelde doelen te behalen. Ook heeft de SER op haar website enkele voorbeelden gepubliceerd ter inspiratie (zie link).

Stap 4 – Rapporteer via het SER Diversiteitsportaal

Grote vennootschappen zijn verplicht om jaarlijks aan de SER te rapporteren over de volgende onderwerpen:
– de feitelijke stand van zaken van de man-vrouwverhouding;
– de doelenstellingen van het bedrijf in de vorm van streefcijfers;
– het plan van aanpak van het bedrijf om deze doelen te behalen; en
– indien mogelijk: de redenen waarom een of meerdere doelen niet zijn behaald.

Eens per jaar worden door de SER op een voor het publiek toegankelijke website de door bedrijven vastgestelde doelen in de vorm van streefcijfers gepubliceerd. Ook publiceert de SER de door bedrijven gekozen maatregelen en behaalde doelen. Het idee daarachter is dat bedrijven van elkaar kunnen leren wat wel (en niet) werkt om meer diversiteit in de top en de subtop te realiseren.

Bedrijven kunnen de rapportage al vanaf medio 2022 uitvoeren (over het boekjaar 2021) en indienen via het Diversiteitsportaal van de SER.