SER lanceert tool voor afkijken en vergelijken genderdiversiteit in de eigen organisatie

Gratis plaatsing van uw HR-vacature op de nieuwe CHRO jobboard
De SER Dataverkenner geeft Nederlandse organisaties nu digitaal op grote schaal inzicht in de man-vrouwverhouding, streefcijfers en ambities voor meer genderdiversiteit.

Op nationaal en sectoraal niveau, en per bedrijf, kunnen streefcijfers en plannen voor meer genderdiversiteit in de (sub)top worden gedeeld. Daarmee krijgen bedrijven inzicht in de man-vrouwverhouding en diversiteitsmaatregelen van elk bedrijf.

De tool die dit mogelijk maakt komt van de Sociaal-Economische Raad, die er de naam SER Dataverkenner aan heeft gegeven. In dit instrument zijn de rapportages van ruim tweeduizend bedrijven geanalyseerd. De SER hoopt dat bedrijven hiermee kunnen leren van elkaar en elkaar inspireren met hun aanpak van genderdiversiteit.

Vrouwen en mannen in de top

De tool is bedoeld als steuntje in de rug nu grote bedrijven te maken hebben met de Wet Ingroeiquotum en streefcijfers, die in 2022 van kracht werd. De wet is in het leven geroepen om de verhouding tussen vrouwen en mannen in de top en subtop evenwichtiger te maken.Grote vennootschappen moeten jaarlijks aan de SER rapporteren over de man-vrouw verhoudingen in hun organisaties.

De wet bestaat uit een ingroeiquotum voor de ongeveer honderd beursgenoteerde bedrijven in Nederland. Daarnaast bevat de wet een streefcijferregeling en transparantieverplichting voor de vijfduizend grote vennootschappen in Nederland.

Uit de jongste cijfers van de SER Scorecard blijkt dat het percentage vrouwen in raden van commissarissen is gestegen, mede door de invoering van het ingroeiquotum voor beursgenoteerde bedrijven. De voortgang van het percentage vrouwen in het bestuur stijgt licht, maar blijft achter.

Genderdiversiteit in de subtop

Nieuw voor bedrijven is dat zij nu ook moeten rapporteren over de genderdiversiteit in de subtop en het plan van aanpak. Ongeveer vier op de tien bedrijven beschikte over een formeel plan van aanpak voor het realiseren van de gestelde ambities. De subtop bestond eind 2022 voor ruim een kwart uit vrouwen.

De SER stelt dat het voor een goede doorstroom naar het bestuur belangrijk is dat de groei van het percentage vrouwen in de subtop gelijke trend houdt met de groei van het percentage vrouwen in het bestuur. Met de SER Dataverkenner hoopt de adviesraad dit ideaal een stukje dichterbij te brengen.